©    2022  ULAK  -  TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Uluslararası Akreditasyon
Belge Merasimi kapsamında ;
31 Ocak 2015 tarihinde Saat : 13.00 – 18.00 arasında Green Park Otel Bostancı' da gerçekleşecek olan Uluslararası Akreditasyon Merkezimizin Belge Merasimi kapsamında ; 17020 : Muayene kuruluşlarının akreditasyonunda referans alınan EN ISO / IEC 17020 standardının, 17021 : Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan ve akredite olmak için başvuran Kuruluşların EN ISO/IEC 17021-2:2012 standardına, 17024 : Personel Belgelendirme Kuruluşlarının akreditasyon denetimleri EN ISO/IEC 17024:2012 standardına göre gerçekleşmektedir, 17025 : Deney ve kalibrasyon laboratuarların akredite edilmesi için TS EN ISO/IEC 17025 Standardı, 17065 : Ürün belgelendirme kuruluşları için TS EN ISO/ IEC 17065: 2012 standardına, 15189: Tıbbi laboratuarların akreditasyonu için TS EN ISO 15189 Standardı esas alınmaktadır. Ayrıca Dünyada bir ilk olan Uluslararası Helal Akreditasyonu Standardları kapsamında denetimler sonucunda başarılı olan kuruluşların, 08 Ocak 2015 tarihli yönetim kurulu kararı neticesinde, Uluslararası Akreditasyon belge merasimi gerçekleşecek olup, Aday kuruluşlar ve ULAK Faaliyetlerinin Uluslararası iş birliktelikleri ile Dünyadaki Uluslararası Akreditasyon çalışmalarındaki gelişmeler konulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. IAO ( İnternational Accreditation Organization) Uluslararası Akreditasyon Organizasyonu A. B .D . Tarafından İkili Karşılıklı Tanınırlık MRA imzaladık. İAO Amerika Birleşik Devletleri Evaluation Commissioner ( Değerlendirme Komiseri ) ile ULAK Uluslararası Akreditasyon Merkezimizde Yapılan protokol ile dünyanın 170 ülkesinde Akredite olacak kuruluşlara tanınırlık sağlanmaktadır. Üniversiteler, Hastahaneler, Kamu ve Özel sektörü, Sistem Belgelendirme Kuruluşları; Test ve Deney Laboratuvarları, Tıbbi laboratuvarlar, bireysel akreditasyonlar, ULAK onayı ve imzası ile olacak, ilk uluslararası büyük sınavımızı vererek uluslararası karşılıklı tanınırlığı gerçekleştirdik. Törenimizin ULAK Ailesini ve Aktivasyonlarını tanımanıza bir şans olacağını düşünmekteyim. Yönetim Kurulu Adına, Saygı ve Sevgilerimle. Fatih Sinan YILMAZ ULAK Genel Başkanı www.ulakder.org Important Please note; you're invited posted on January 31, 2015 time: 13.00 – 18.00 between Green Park Hotel Bostanci international accreditation of the Center which will take place in the scope of Document Presentations; 17020: Inspection agencies received the accreditation reference standard of EN ISO/IEC 17020, 17021: management system certification and accreditation Organizations that refer to EN ISO/IEC 17021-2: 2012 standard, 17024: Personnel Certification Organizations accreditation controls EN ISO/IEC 17024: 2012 takes place according to the standard, 17025: testing and calibration laboratories accreditation to TS EN ISO/IEC 17025 Standard, 17065: product certification bodies for the TS EN ISO/IEC 17065: 2012 standard, 15189: medical laboratory accreditation of TS EN ISO 15189 Standard is based on. It also is a world first international halal accreditation standards in the scope of control as a result of successful organizations, as a result of the decision of the Board dated January 08, by 2015, the ceremony is to take place in the International Accreditation document Candidate organizations and acts of international accreditation in the world with international business associations which the ULAK work developments we will perform our meeting on the theme. IAO (International Accreditation Organization) International Accreditation Organization A. B.D. By the bilateral mutual Recognition we signed the MRA. IAO United States Evaluation Commissioner ( Commissioner for Assessment ) with international accreditation with the Protocol in our ULAK of the world will be Accredited organizations in 170 countries are providing recognition. Universities, hospitals, public and private sector, System Certification Bodies; Test and test laboratories, medical laboratories, the individual will be the approval and signature of the ULAK of accreditation, the first major international test by giving our international have realized mutual recognition. The Ceremoni of ULAK would be a chance to recognize myself and family and activations. On behalf of the Board of Directors, best regards. Fatih Sinan YILMAZ General Chairman genelbaskan@ulakder.org